Kvaliteet

Ehitustrustis on loodud ja juurutatud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Juhtimissüsteemide vastavust standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetele tõendavad DNV GL poolt väljastatud juhtimissüsteemi sertifikaadid.

Ehitustrustis juurutatud juhtimissüsteemide käsitlusalaks on ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine, projekteerimise juhtimine.

Meie juhtpõhimõtted

Usalda kvaliteeti!

Ehitustrusti professionaalse meeskonna juhitud ehitustegevus:

 • vastab kehtivatele õigusaktidele ja kokku lepitud normidele
 • teostatakse ohutult ja keskkonnasäästlikult
 • tagab tellija soovidele ja äriplaanile vastava kvaliteetse ja tähtaegse lõpptulemuse

Juhtpõhimõtete elluviimiseks:

 • määratleme Tellija soovid ja ootused ning püüame pidevalt teha enam kui meilt oodatakse
 • lähtume meile kohalduvast seadusandlusest, juhtimissüsteemi standardite ning kokku lepitud normatiivsetest nõuetest
 • pakume Tellijatele innovatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi
 • tegutseme keskkonnateadlikult ja kasutame ressursse vastutustundlikult, võttes seejuures arvesse oma tegevuse mõju ümbritsevale looduskeskkonnale ja kogukonnale
 • pakume professionaalset teenust kaasates usaldusväärseid ja meie mõtteviisi toetavaid koostööpartnereid
 • hindame pidevalt riske ja võimalusi ning rakendame meetmeid oma töökorralduse järjepidevaks parendamiseks ning keskkonnasäästlikumaks, ohutumaks ja tõhusamaks muutmiseks
 • innustame oma töötajaid osalema erialastel koolitustel ning panustame kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutusalasesse teadlikusse
 • propageerime meeskonnatööd
 • võimaldame töötajatele turvalise ja ohutu töökeskkonna ning innustame töötajaid kaasa mõtlema ja panustama turvatunde ja ohutuse taseme kasvule
 • julgustame töötajaid teavitama vahejuhtumitest, ohtudest, riskidest ja ohuolukordade ennetamise võimalustest
 • mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, rassi, soo vms tõttu.

Meie peamised eesmärgid:

 • Tellijate rahulolu
 • Kokkulepitud kvaliteediklassi tagamine
 • Garantiiperioodi puuduste minimiseerimine
 • Keskkonnakahjude ärahoidmine ja ennetamine
 • Tööõnnetuste ärahoidmine ja ennetamine
 • Ebavõrdse kohtlemise ja kiusamise ärahoidmine ja ennetamine